Phân bón

Phân Ure

Phân bón

Phân NPK 30-10-10

Phân bón

Phân Bón Lá

Phân bón

Phân Bón Gốc

THÀNH VIÊN

NGUYỄN KIM NGỌC

THÀNH VIÊN

NGUYỄN NHẬT MINH

THÀNH VIÊN

LÊ KIỀU

THÀNH VIÊN

VŨ THỐNG

Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi - thủy sản

Thu mua bắp hạt số lượng lớn

Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi - thủy sản

Cần mua thực phẩm -nông sản từ bảo hiểm