Doanh thu iphone thấp, FPT Retail không đạt kế hoạch năm

Sớm dự đoán, ban lãnh đạo FPT Retail (FRT) trước đó từng chia sẻ doanh thu và lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2018 thấp hơn nhẹ so với mục tiêu do doanh số iPhone thấp trong quý 4.

 FPT Retail (FRT) đã công bố BCTC quý 4/2018 cũng như năm 2018 với tình hình tương đối không khả quan, khi doanh thu và lợi nhuận đều không đạt kỳ vọng. Cụ thể, quý 4 Công ty ghi nhận doanh thu tăng 6,7% lên 4.422 tỷ đồng, lợi nhuận gộp tương ứng tăng từ 554 lên 563 tỷ đồng.

Về mặt tài chính, doanh thu tăng không đáng kể, tuy nhiên chi phí lãi vay tăng mạnh hơn 2 lần lên 28 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế trong kỳ chỉ tăng 4% lên 120 tỷ đồng.

Luỹ kế cả năm, FRT ghi nhận doanh thu 15.999 tỷ, tăng tương đối so với mức 13.828 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 2.044 tỷ. Về mảng tài chính, doanh thu điều chỉnh về 43 tỷ, ngược lại chi phí lãi vay đẩy chi phí tài chính tăng cao. Tổng kết, lợi nhuận sau thuế Công ty thu về năm 2018 đạt 348 tỷ đồng, tăng so với mức 290 tỷ năm ngoái.

Song, so với kế hoạch 16.020 tỷ doanh thu và 377 tỷ lãi ròng, FRT chưa hoàn thành chỉ tiêu. Sớm dự đoán, ban lãnh đạo FRT trước đó từng chia sẻ doanh thu và lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2018 thấp hơn nhẹ so với mục tiêu do doanh số iPhone thấp trong quý 4. Đặt kế hoạch kinh doanh cho năm 2019, Công ty dự tính sơ bộ doanh thu và LNST tăng trưởng lần lượt 15% và 20%. Trong khi kế hoạch doanh thu không thay đổi nhiều thì chỉ tiêu tăng trưởng LNST có vẻ thấp hơn so với kỳ vọng trước đó.

Trên bảng cân đối kế toán, tính đến ngày 31/12/2018, tổng tài sản Công ty tăng mạnh từ 3.871 tỷ lên 5.355 tỷ đồng, tài sản ngắn hạn ghi nhận 5.002,5 tỷ với hàng tồn kho chiếm phân nửa – đạt 2.506 tỷ đồng. Về nợ, tổng nợ Công ty tăng hơn 1.000 tỷ lên 4.196 tỷ đồng, trong đó chủ yếu gia tăng nợ ngắn hạn với số dư cuối kỳ 4.196 tỷ đồng. Tính đến nay, FRT đang có tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 454 tỷ đồng.

BCTC

Trả lời